ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

    ใบตรวจสอบ"ความครบถ้วนในเบื้องต้น" ของเอกสารหลักฐาน เพื่อการขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

    โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชี การจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีนาคม ๒๕๖๓

    ประกาศ กสทช. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงินรายปีหรือ การจัดสรรรายได้ เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศ กสทช

ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ กสทช

ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร

คู่มือการจัดทำรายงานทางการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร

ประกอบการประชุมเรื่องรายได้จากการประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร

แนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต


      1. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี        

Avatar

อัตราค่าธรรมเนียม


** ดาวน์โหลดเอกสาร **
      1. ใบตรวจสอบ"ความครบถ้วนในเบื้องต้น" ของเอกสารหลักฐาน เพื่อการขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
      2. แบบฟอร์มสมัครขอเข้าใช้บริการระบบ
      3. แบบแสดงสัดส่วนรายการเพื่อการขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (สำหรับรอบบัญชี 2563 เท่านั้น)
      4. แบบแสดงสัดส่วนรายการเพื่อการขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

      5. แบบแสดงสัดส่วนรายการเพื่อการขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (สำหรับรอบบัญชี 2562 เท่านั้น)
      6. ประกาศค่าธรรมเนียม

เข้าสู่ระบบ
รหัสผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบ