โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชี การจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีนาคม ๒๕๖๓

    ประกาศ กสทช. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงินรายปีหรือ การจัดสรรรายได้ เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศ กสทช

ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ กสทช

ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร

คู่มือการจัดทำรายงานทางการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร

ประกอบการประชุมเรื่องรายได้จากการประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร

แนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต


      1. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี        

เข้าสู่ระบบ
รหัสผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบ