ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชี การจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ประกาศ กสทช

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร

คู่มือการจัดทำรายงานทางการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร

ประกอบการประชุมเรื่องรายได้จากการประกอบกิจการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร

แนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียม

รายละเอียดเพิ่มเติม