ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

    ใบตรวจสอบ"ความครบถ้วนในเบื้องต้น" ของเอกสารหลักฐาน เพื่อการขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

ประกาศ กสทช

ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ กสทช

ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร

คู่มือการจัดทำรายงานทางการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร

แนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต


      1. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี        

เข้าสู่ระบบ
รหัสผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบ