<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/nojs.css" />

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเรื่อง

“ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชีการจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

                             

                    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนาร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์     เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำบัญชีให้กับผู้จัดทำบัญชีสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    โดยกำหนดให้เป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีที่ปรึกษาโครงการเพื่อสนับสนุนงานการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นวิทยากรหลักสูตร                 

                    สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชีการจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” (ซึ่งได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว) ในวันพฤหัสบดี  ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรม ภายในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดาวน์โหลด กำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรม